UK

 • UK

 • EN

 • RU

 • UK

 • EN

 • RU

UK

 • UK

 • EN

 • RU

 • UK

 • EN

 • RU

Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією Благодійної організації «Благодійний фонд «Соціальне місто», в особі Директора Буслаєвої Анни Вікторівни, яка діє на підставі Статуту (надалі — Фонд),укласти договір щодо надання благодійної пожертви, на зазначених нижче умовах.

Поняття, що вживаються в цьому Договорі:

Публічна оферта – дійсна пропозиція Організації, що розміщена на сайті: https://ukraine-charity-social-city.com.ua, про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, направлених на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Організації.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Фонду для досягнення певних цілей, передбачених Статутом або програмами Фонду, відповідно до Статуту Фонду та цього Договору.

Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на забезпечення статутної діяльності Фонду. Благодійник самостійно визначає обсяг та напрями використання благодійної пожертви.

2.2. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

2.3. Сторони підтверджують, що предметом цього Договору не є пряме чи опосередковане отримання прибутку жодною із Сторін.

3. Акцепт

3. 1. Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден зі всіма умовами Оферти, повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, ціллю публічного збирання коштів, а також підтверджує право Фонду використати Благодійну пожертву на адміністративні витрати Фонду.


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Благодійник має право без обмежень за розміром та кількістю разів надавати Фонду Благодійну пожертву протягом всього строку дії цього Договору.

4.2. Сторони мають право використовувати та поширювати інформацію про надання Благодійної пожертви Благодійником та про його участь у сприянні Фонду в реалізації цілей, визначених Статутом.

4.3. Фонд зобов’язується володіти, користуватися та розпоряджатися Благодійною пожертвою для реалізації цілей, визначених Статутом.

4.4. Фонд зобов’язується надавати на вимогу Благодійника звіт щодо спрямування та цілей використання Благодійної пожертви.


5. СТРОК ЗБИРАННЯ КОШТІВ

5.1. Публічне збирання коштів триває до моменту припинення діяльності Фонду (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Фонду, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: https://ukraine-charity-social-city.com.ua

5.2. Благодійник надає згоду на те, що у випадку не реалізації проектів або наявності залишків, то такі суми пожертвувань не підлягають поверненню і будуть використані на статутну діяльність Фонду


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФОНДУ

6.1. Фонд несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Фонду та законодавством України.


7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Витрати, пов’язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.

‌7.2. Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов Оферти. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Оферти. Крім цього, укладанням Оферти, Благодійник підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

7.3. Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті Фонду, його контактна інформація може бути використана Фондом для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, Фонд зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана Фондом в засобах масової інформації або на сайті Організації: https://ukraine-charity-social-city.com.ua

GET IN TOUCH!

FEEL FREE TO CONTACT US IF YOU NEED ANY HELP

If you are in need of temporary asylum, humanitarian aid, or other assistance, please contact us in any convenient way.You can call us, write to us by email, on social networks.

Follow us for more:

Illustration